Konkurs filmowy Fashionable East 2014

Regulamin Konkursu
na zrealizowanie 3 minutowego, 30 i 8 sekundowego spotu reklamowego
promującego Miasto Białystok i drugą edycję Fashionable East

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na zrealizowanie 3 minutowego, 30, 8 sekundowego spotu reklamowego promującego Miasto Białystok i drugą edycję Fashionable East (zwanego dalej „Konkursem”) jest Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Legionowej 5 (zwanego dalej „Organizatorem”).
2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.bok.bialystok.pl, www.fashioneast.pl Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres fashion@bok.bialystok.pl.

§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest promowanie Miasta Białystok, a także drugiej edycji imprezy modowej Fashionable East, która odbędzie w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2014 roku w sposób ciekawy i oryginalny.
2. Organizatorom zależy na uzyskaniu oryginalnego autorskiego spotu, który w sposób nieszablonowy reklamowałby Miasto i Fashionable East II.

§3
Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania
na terenie Polski oraz obywatele Unii Europejskiej, z wyłączeniem pracowników Organizatora.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w serwisie internetowym www.bok.bialystok.pl oraz www.fashioneast.pl
2. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzców oraz wydawania nagród prowadzić będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wejście na portal internetowy www.bok.bialystok.pl;
b) zapoznanie się i zaakceptowanie warunków poniższego Regulaminu;
c) nakręcenie 3 minutowego, 30-sekundowego i 8-sekundowego filmu promującego Miasto Białystok, a także drugą edycję imprezy modowej Fashionable East;
d) dostarczenie filmów do Białostockiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionowej 5
w raz z kartą identyfikacyjną uczestnika konkursu, która stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem §5 ust. 2 Regulaminu.
4. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:
a) postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności podjął próby użycia jakichkolwiek technik obejścia zabezpieczeń aplikacji w celu zdobycia nagrody;
b) zarejestrował się w Konkursie używając do tego treści o charakterze wulgarnym
lub w inny nieodpowiedni sposób naruszający prawa autorskie osób trzecich;
c) zamieścił w materiałach przesłanych na konkurs treści niewłaściwe, obraźliwe, etc.
5. Organizator rekomenduje zgłoszenia droga mailową na adres fashion@bok.bialystok.pl, z załączoną kartą zgłoszenia oraz z linkiem do materiałów audio video w jakości HD umieszczonych na jednym z serwerów hostingowych. Możliwe jest dostarczenie filmów osobiście do siedziby Białostockiego Ośrodka Kultury, ul. Legionowa 5 pok.6 ( poniedziałek – piątek od godz. 8.30 do godz. 15.30) na nośnikach CD/DVD/BL

§5
Czas trwania Konkursu
1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Białostockiego Ośrodka Kultury www.bok.bialystok.pl, www.fashioneast.pl
2. Termin składania prac konkursowych upływa 20 maja 2014 r. o godz. 15.30.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2014 r.

§6
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Łącznie każda z ofert może otrzymać 100 pkt, z czego komisja może przyznać następującą ilość punktów za każde z kryteriów:
a) atrakcyjne zaprezentowanie wydarzenia Fashionable East II – 20 pkt;
b) wywoływanie pozytywnych skojarzeń z Miastem Białystok – 20 pkt;
c) niestandardowość i innowacyjność działań – 20 pkt;
d) dotarcie do jak największej ilości odbiorców – 20 pkt;
e) podkreślenie wartości artystycznej wydarzenia – 20 pkt.

§7
Nagrody
1. Twórcy spotów konkursowych rywalizować będą o I, II i III miejsce.
2. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto zwycięski film otrzyma miano oficjalnego spotu reklamującego Fashionable East II.
3. Zdobywcom drugiego i trzeciego miejsca zostaną przekazane komplety gadżetów promocyjnych Miasta Białystok i zaproszenia na koncert oraz będą oficjalnym wsparciem medialnym na facebook-u.
4. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnej nagrody.
5. Organizator w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników skontaktuje się za pomocą poczty
e-mail lub telefonicznie ze zwycięzcami w celu uzgodnienia sposobu odebrania nagrody.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy
nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
7. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na konto bankowe wskazane przez uczestników konkursu.
8. O przeznaczeniu nagród nieodebranych przez Zwycięzców decyduje Organizator.
9. Decyzje Komisji są ostateczne.
10. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem prac konkursowych.

§8
Ogłoszenie wyników
Organizator opublikuje w serwisie www.bok.bialystok.pl, www.fashioneast.pl imię oraz nazwisko laureata.

§9
Wyłączenia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe i kurierskie lub za działalność osób trzecich.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów postanowień ustawy o prawach autorskich.
3. Zgłoszone filmy nie mogą być wcześniej publikowane.

§10
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
3. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora konkursu.
4. Organizator przewiduje możliwość wykorzystania zwycięskiego filmu w kampaniach reklamowych.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU
na zrealizowanie 3 minutowego, 30 i 8-sekundowego spotu reklamowego
promującego Miasto Białystok i drugą edycję Fashionable East

Adres składania prac:
Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok

Termin składania prac:
do 20 maja 2014 r., do godz. 15.30

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
(telefon, e-mail)
Nazwa banku i numer konta rachunku bankowego

OŚWIADCZENIE

Składając pracę konkursową, oświadczam, że:
1) znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu;
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym Regulaminem Konkursu;
3) przysługują mi autorskie prawa majątkowe w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu;
4) wyrażam zgodę na bezpłatne użycie filmu przez Miasto Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury oraz media w ramach kampanii promocyjnej Fashionable East.

———————————————————- ———————————————————-
(miejscowość i data) (podpis Uczestnika Konkursu)